Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice - 22.06.2021 r.

Posiedzenie odbędzie się  22 czerwca 2021 r., o godz. 17:00 - posiedzenie zdalne

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji nr 35 z 20.05.2021 r.

3. Omówienie uwag złożonych do projektów planów miejscowych dla sołectw Chudów i Przyszowice.

4. Sprawy bieżące dla komisji.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

link do posiedzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa193cd3ce5641238183c17bae2ae147%40thread.tacv2/1586867192062?context=%7b%22Tid%22%3a%2295476932-7fcf-4862-a1ee-5ae34a60f060%22%2c%22Oid%22%3a%229241ec20-782b-4af2-bdd2-a09ac06360cd%22%7d

Wersja XML