Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga - w miesiącu sierpniu 2020 r. będzie realizowany Projekt „RODZIC = ŚWIADOMOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, iż na terenie Gminy Gierałtowice od miesiąca sierpnia 2020 r. realizowany będzie projekt „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” w ramach Programu Osłonowego edycja 2020. Potrzeba realizacji projektu wynika z występującego na terenie Gminy Gierałtowice problemu przemocy. Coraz częściej mamy do czynienia z przemocą, której ofiarami padają dzieci i młodzież. Głównym celem projektu „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży,  rodziców i kadry pedagogicznej Gminy Gierałtowice nt. przemocy domowej oraz stosowania niewłaściwych metod wychowawczych wobec dzieci. Mamy pewność, iż zwiększenie wiedzy na ten temat a bardziej zwiększenie świadomości grup do których działania są adresowane, pozwoli wyzwolić się z sideł przemocy a być może sprawi, że przemocy uda się uniknąć w przyszłości. Pierwsze działania w szkołach przewidziane są na miesiąc wrzesień – październik 2020, przeznaczone będą dla rodziców uczniów klas I-III, kolejne to warsztaty dla młodzieży z klas VII-VIII w miesiącach październik - listopad. Planowany jest również  konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gierałtowice oraz spotkanie dla kadry pedagogicznej przewidziane na miesiąc październik 2020. Projekt „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” stanowi kontynuację dotychczas podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Gierałtowice. Planowane działania wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w kontekście zakładanych celów ww. Programu. Nadto ww. projekt jest integralny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016 – 2020 m. in. w kwestii „Celu strategicznego 1: Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju”, w którego ramach zakłada się wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML