Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice

Brak opisu obrazka

Nazwa projektu:  Słoneczna gmina  - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiegona lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Osi Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,

Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

 

Opis i cel projektu: Przedmiotem wniosku jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach na terenie Gminy Gierałtowice o łącznej mocy 622,2 kWp. (60 instalacji o mocy 3,40 kWp, 55 instalacji o mocy 4,08 kWp i 38 instalacji i mocy 5,10 kWp). Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Gierałtowice za sprawą montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.

 

Planowane efekty:  Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych, -obniżenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych z jednoczesnym efektem ekologicznym i edukacyjnym, -zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy, -poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej, wzrost komfortu życia w budynkach mieszkalnych. Szacowany uzysk roczny wszystkich instalacji:  559,98 MWh

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 503 619,45

Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 1 966 490,37 .

 

Planowany termin realizacji projektu:  18.12.2018 r. – 30.11.2020 r.
 

Wykonawca:
Konsorcjum firm:

1. MARWENT II Sp. z o.o., Spółka Komandytowa
ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec-Lider Konsorcjum

2. APP Energy Sp. z o.o.
ul. Powojowa 3,   20-442 Lublin

 

 

 

 

 

Wersja XML