Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

loga unijne EFRR.jpeg

Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiegona lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Osi Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

 

Opis i cel projektu:  W ramach zadania zostanie wykonane ocieplenie przegród zewnętrznych obiektów, wymieniona stolarka okienno - drzwiowa, zmodernizowany system grzewczy wraz z instalacjami c.o. i c.w.u. oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu. W ramach przedsięwzięcia planuje się: zastąpienie wyeksploatowanych kotłów węglowych i na gaz ciekły nowymi kotłami kondensacyjnymi na gaz ziemny wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie dachów wełną mineralną (15 cm), ocieplenie stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją wełną mineralną (25 cm), ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (15 cm i 12 cm), ocieplenie cokołu i ścian poniżej poziomu terenu styrodurem (12 cm i 10 cm), wymianę stolarki okienno - drzwiowej, budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie

 

Planowane efekty:  Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 678 950,00 

Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 1 032 338,60

 

Termin realizacji projektu:  01.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wykonawca:

ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY

„PLAST - BUD” MARIUSZ DAWIDOWSKI

44-119 Gliwice, Ul. Wiślana 17/4

 

 

 

 

 

 

Wersja XML