Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej

 

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej


Cel główny projektu: Poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców poprzez wdrożenie, integrację i rozbudowę zaawansowanych systemów ICT oraz doskonalenie kompetencji kadr w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego (Lublin, Opole, Słupsk, Siemianowice Śląskie, Gierałtowice).
Zadania projektu to:
1. Elektronizacja procesu obsługi podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami: integracja i rozbudowa istniejącego systemu dziedzinowego (w obszarze podatków i opłat), zakup i wdrożenie internetowej platformy informacyjno-płatniczej (IPIP) oraz opracowanie i udostępnienie na platformie EPUAP e-formularzy;
2. Opracowanie/aktualizacja planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
3. Doskonalenie kompetencji kadr (szkolenia) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie podatków i opłat lokalnych;
4. Doskonalenie kompetencji kadr (szkolenia) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Brak opisu obrazka


„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” 

w ramach Priorytetu III Turystyka, Działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji projektu: 2007 - 2011
Wartość projektu: 4 705 882,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł)

„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”


Brak opisu obrazka

www.gcr.gieraltowice.pl/rewitalizacja


 

Brak opisu obrazka

Projekt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”


„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” 

w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
  
Okres realizacji projektu: 2007 – 2011
Wartość projektu: 1 259 600,40 zł (w tym wartość dofinansowania:1 070 660,34 zł)

Cel projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu do Internetu.
W projekcie uczestniczą: Powiat Gliwicki – Lider projektu oraz Partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek, Gmina Wielowieś.

Lokalizacja PIAP-ów i szersza informacja o projekcie


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach


Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

"Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu - odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach


efs.gieraltowice.pl 
 

"Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód"


Brak opisu obrazka

Projekt "Aktywni i zmotywowani"

 


Brak opisu obrazka

Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML